Ceremoniał Pocztu Sztandarowego
w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY

Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem Sztandaru Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę uroczystości szkolnych. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:

1. Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego

Chorąży i Asysta Pocztu Sztandarowego wybierani są przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, po konsultacji z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną, którzy jednocześnie zatwierdzają kandydatury. Zasadniczo do pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych powinno być 6 uczniów (dwóch chłopców i cztery dziewczyny), którzy stanowią dwa składy Pocztu.

Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich obowiązków, jej obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji.

Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności za brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora Szkoły.

2. Insygnia pocztu sztandarowego

Uwaga: Kołnierz ani nic innego nie może zasłaniać biało-czerwonej szarfy.

3. Ubiór pocztu sztandarowego:

Chorąży: (chłopiec)

Asysta: (dwie dziewczynki)

Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

4. Udział sztandaru w uroczystościach

          Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;

          Uroczystości patriotyczne;

          Ceremonia ślubowania klas pierwszych;

          Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego;

          Uroczyste Msze św.;

          Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę;

          Na zaproszenie do obchodów w innych szkołach.

5. Podstawowe chwyty musztry ze sztandarem w czasie uroczystości

·         Chwyty sztandarem w postawie zasadniczej- sztandarowy trzyma sztandar przy prawej nodze postawiony na ,,trzewiku” drzewca, na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka opuszczona wzdłuż tułowia. Sztandarem wykonuje się chwyty: ,,Na ramię!”, ,,Prezentuj!” i ,,Do nogi!”.

 

·         Chwyt ,,Na ramię!”- chorąży prawą ręką, pomagając sobie lewą ręką, kładzie drzewce sztandaru na prawe ramię i układa je na ramieniu pod kątem 45 stopni. Prawa ręka jest wyciągnięta i wyprostowana wzdłuż drzewca. Lewa ręka przyciągnięta do tułowia. Podczas marszu lewa ręka porusza się swobodnie, zgodnie z ruchem ciała. Płat sztandaru powinien być oddalony od ramienia o około 30 cm.

 

·         Chwyt ,,Prezentuj!” z położenia ,,Do nogi!”- chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawego ramienia powinna osiągnąć wysokość prawego barku). Następnie lewą ręka chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą dłonią i opuszcza prawą rękę na całą długość ręki, obejmując dolną część drzewca.

 

·         Chwyt ,,Do nogi!” z położenia ,,Prezentuj”- chorąży przenosi sztandar do nogi prawą ręką, pomagając sobie lewą ręką. Chwyt wykonuje się na komendę ,,Spocznij!”.

 

·         Salutowanie sztandarem w miejscu- wykonuje się z położenia ,,Prezentuj!”. Chorąży wykonuje energiczny wykrok w prawo skos na odległość nie większą niż długość własnej stopy połączony ze zwrotem tułowia. Jednocześnie pochyla sztandar do przodu pod kątem 45 stopni. Asysta stoi w postawie zasadniczej (harcerze i członkowie formacji mundurowych postępują zgodnie z wewnętrznymi regulaminami- zazwyczaj salutują). Po zakończeniu salutowania sztandarem się czynności w odwróconej kolejności, wracając do położenia ,,Prezentuj!”, a potem przechodząc do położenia ,,Do nogi!”.

 

6. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru

 

A) Wprowadzenie sztandaru

Lp.

Komendy

Opis zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę o powstanie!

 

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

Przygotowanie do wejścia

1.postawa „na ramię”

2.

Baczność! – poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie wprowadzić!

 

Postawa zasadnicza

1. wprowadzenie sztandaru

2. zatrzymanie się w ustalonym miejscu

3. marsz krokiem defiladowym

1. w postawie „na ramię” w marszu

2. salutowanie w marszu

3. postawa „prezentuj”

3.

Do hymnu państwowego!

 

Postawa zasadnicza

Postawa „zasadnicza”

1. postawa „salutowanie” w miejscu

2. chorąży pochyla sztandar pod kątem 45 stopni

4.

Po hymnie!

 

Postawa spocznij

spocznij

1. postawa „prezentuj”

2. postawa „spocznij”

5.

Proszę usiąść.

 

 

Uczestnicy siadają

spocznij

1. postawa „spocznij”

 

 

B) Wyprowadzenie sztandaru

 

Lp.

Komendy

Opis zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę o powstanie!

 

Uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru

„spocznij”

1.postawa „spocznij”

2.

Baczność! – poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie wyprowadzić!

Postawa zasadnicza

1. postawa zasadnicza

2. wyprowadzenie sztandaru

 

1. postawa „zasadnicza”

2. postawa „na ramię” w marszu

3. salutowanie w marszu

 

3.

Spocznij!

Uczestnicy siadają

 

 

 

 

 

 

7. Ceremoniał przekazania sztandaru na uroczystości zakończenia roku szkolnego

 

·         Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru zgodnie z powyższym opisem.

 

Lp.

Komendy

Opis zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę o powstanie!

 

Uczestnicy wstają przed wyprowadzeniem sztandaru

Postawa „spocznij”

1.postawa „spocznij”

2.

Baczność! – poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru WYSTĄP!

 

1. postawa zasadnicza

2. nowy skład pocztu występuje i ustawia się:

a) chorąży z przodu sztandaru

b) asysta po obu jego stronach

1. postawa zasadnicza

 

1. postawa „zasadnicza”

 

3.

Do ślubowania!

 

 

 

Postawa zasadnicza

1. chorąży pochyla sztandar do ślubowania

2. nowy skład pocztu powtarza „Ślubujemy”

1. postawa „salutuj”

4.

Po ślubowaniu!

 

 

 

Postawa spocznij

1. po ślubowaniu chorąży i asysta po kolei przyklęka na prawe kolano i całuje róg płachty sztandaru

2. nowa asysta ustawia się z chorążym przodem do pocztu sztandarowego

1. postawa „spocznij”

 

5.

Baczność!

 

 

Uczestnicy postawa zasadnicza

1. chorąży podaje sztandar jednej osobie z asysty

2. przekazuje rękawiczki nowemu chorążemu

3. odbiera sztandar

4. dotychczasowa asysta przekazuje szarfy i rękawiczki nowej asyście

5. chorąży przekazuje sztandar nowemu chorążemu

 

1. postawa „spocznij”

6.

Podziękowania dla dotychczasowego pocztu

 

Postawa spocznij

Dotychczasowy poczet stoi na środku sali

1. postawa „spocznij”

7.

Ustępujący poczet sztandarowy odmaszerować!

Ustępujący poczet przechodzi na wyznaczone miejsce

1. postawa „zasadnicza”

2. postawa „spocznij”

1. postawa „prezentuj”

2. postawa „spocznij”

 

Tekst ślubowania:

 

Osoba prowadząca:

Teraz nastąpi uroczyste przekazanie sztandaru.

Proszę wszystkich o powstanie!

Delegacja klas piątych do przekazania sztandaru wystąp!

 

Podkład muzyczny

 

Osoba prowadząca:

Całość baczność!

 

Chorąży przekazujący sztandar

W imieniu uczniów klas szóstych przekazujemy na wasze ręce symbol tej szkoły – jej sztandar.

Od tego momentu jesteście najstarszą klasą w szkole.

Czy przyrzekacie godnie reprezentować naszą szkołę i nigdy nie zawieść pokładanego w was zaufania?

 

Uczniowie (sztandarowi)

Przyrzekamy!

Prowadzący:

Do przekazania sztandaru!

 

8. Zasady postępowania przy wymianie chorążego i asysty w czasie długotrwałych uroczystości podyktowane względami zdrowotnymi:

·         Z lewej strony i o krok z tyłu po cichych komendach zmieniającego sztandarowego ("Na wprost marsz”, "Poczet stój”, "W lewo zwrot” i "Poczet spocznij”) nowa zmiana ustawia się o krok za plecami zmiany pełniącej służbę.

·         Zmieniający sztandarowy cicho podaje zapowiedź komendy - "Poczty sztandarowe” (poczty stają w postawie baczność), a zmieniający sztandarowy kładzie rękę na drzewcu sztandaru tuż poniżej ręki sztandarowego pełniącego służbę. Kontynuuje komendę: "Krok na wprost marsz”. Poczty wykonują komendę i od tej chwili służbę pełni poczet zmieniający.

Zmieniający sztandarowy podaje cichą komendę ("W lewo zwrot, na wprost marsz”), a poczet zmieniający opuszcza miejsce służby

 

 

9. Ślubowanie klas pierwszych

 

Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i Samorząd Uczniowski. Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas ślubowania uczniowie klas pierwszych stoją na baczność. Sztandar, który trzymają uczniowie z pocztu, skierowany jest w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści maja wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego:

 

Tekst roty

 

Uczniowie na zakończenie powtarzają – ŚLUBUJEMY!

Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor Szkoły podchodzi kolejno do każdego ucznia i mówi:

Pasuję ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie

 

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę o powstanie!

Uczestnicy wstają

 

 

2.

Baczność! – poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie wprowadzić!

Uczestnicy w postawie zasadniczej

1. wprowadzenie sztandaru,

2. zatrzymanie na ustalonym miejscu

1. postawa "na ramię w marszu"

2. postawa zasadnicza

3.

"do ślubowania"

Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu )

1. postawa "zasadnicza"

1.postawa "prezentuj"

2. postaw "salutowanie w miejscu"

4.

"po ślubowaniu"

Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

Postawa "spocznij"

1. postawa "prezentuj"

2. postawa "zasadnicza"

5.

Baczność! – poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie wyprowadzić!

Uczestnicy postawa "zasadnicza"

1. postawa

„zasadnicza”

2. wyprowadzenie sztandaru

1. postawa "zasadnicza"

2. postawa "na ramię w marszu"

6.

Spocznij!

Uczestnicy siadają

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

Maciej Wierzchnicki