STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami przyznawania Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Wszystkie informacje znajdziecie w załącznikach poniżej:

Uchwała

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

 

*22 kwietnia 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 800/LXIV/24 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Przewidziano trzy rodzaje stypendiów:*

1)Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (Regulamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały);

2)Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały);

3)Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 3 do uchwały).

W załączeniu ww. uchwała wraz z załącznikami nr 1-3.

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie ww. stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego planowane jest w drugiej połowie czerwca 2024 roku (informacja pojawi się na stronie https://des.pomorskie.eu/).

Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowych regulaminów przyznawania stypendiów było konieczne w związku ze zmianą perspektywy finansowania unijnego i przyjęciem programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027), w ramach którego rozpoczęto realizację projektów uwzględniających *wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów służące w szczególności wyrównywaniu ich szans edukacyjnych ze względu na trudną sytuację ekonomiczną*.

Zgodnie z powyższym w regulaminach przyznawania stypendiów _w ramach projektów unijnych_, jako jeden z wymogów formalnych, warunkujących możliwość wnioskowania o stypendium, określono _kryterium związane z posiadaniem przez rodzica albo pełnoletniego ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydanej przez organ polski_.

Poniżej szczegółowe informacje:

Ad. 1

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego – dedykowane uczniom uzyskującym sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym

*a)**kryteria dostępu:*

·w roku szkolnym 2023/2024 kandydat na stypendystę pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,

·osiągnął (indywidualnie) w roku szkolnym 2023/2024 w konkursach, turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):**

-tytuł finalisty lub laureata na szczeblu międzynarodowym lub

-tytuł finalisty lub laureata na szczeblu ogólnopolskim;

*b)**ocena merytoryczna – kryteria obowiązkowe (maksymalnie 57 punktów):*

·osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach (uwzględnia się maksymalnie 3 najwyżej punktowane osiągnięcia, jeden tytuł w odniesieniu do przedmiotu):

-laureat/finalista – szczebel międzynarodowy (12/10 punktów),

-laureat/finalista – szczebel ogólnopolski (8/6 punktów),

·średnia ocen: liczba punktów = średnia ocen x 21/6 (maks. 21 punktów)

*c)**ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 6 punktów):*

·indywidualny program lub tok nauki (2 punkty),

·orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (2 punkty),

·lokalizacja szkoły – miasta na prawach powiatu/miasta powiatowe/pozostałe miejscowości (0/1/2 punkty).

Ad. 2

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią oraz osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

*a)**kryteria dostępu:*

·w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,

·w roku szkolnym 2024/2025 będzie uczniem VII, VIII klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,**

·średnia ocen na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2023/2024 co najmniej:

-5,00 – w szkole podstawowej,

-4,75 – w szkole ponadpodstawowej,

·_rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski_,

·kandydat uzyskał minimum 4 punkty (w ramach kryteriów obowiązkowych i dodatkowych opisanych poniżej);

*b)**ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 10 punktów)***

·średnia ocen (maksymalnie 10 punktów):

-w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 5,00) x 10,

-ocen w szkole ponadpodstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 4,75) x 8;

*c)**ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 28 punktów):*

·3 wybrane osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):

-laureat/finalista szczebel ogólnopolski (6/4 punkty),

-laureat/finalista szczebel wojewódzki (3/1 punkt),

·pobieranie przez ucznia nauki w szkole preferowanej – wg załącznika do regulaminu wyboru projektów (5,25 punktu)

·orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (3,5 punktu),

·zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (1,25 punktu).

Ad. 3

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół zawodowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz osiągnięciami w konkursach z tych przedmiotów

*a)**kryteria dostępu:*

·w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego w szkole branżowej I stopnia lub technikum,

·w roku szkolnym 2023/2024 ukończył odpowiednio:

-I lub II klasę branżowej szkoły I stopnia,

-I, II, III lub IV klasę technikum,

·średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych co najmniej 5,2,

·_rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski_,;

*b)**ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 12 punktów)***

·średnia ocen: liczba punktów = (średnia ocen – 5,2) x 15 (maks. 12 punktów)

*c)**ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 69 punktów):*

·3 wybrane osiągnięcia w konkursach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu), turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 19 regulaminu):

-laureat/finalista turnieju lub olimpiady szczebel ogólnopolski (20/15 punktów),

-I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu ponadwojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (10 punktów),

-I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu wojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (5 punktów),

·orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (5 punktów),

·zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (4 punkty).

*_Załączniki:_*

*Uchwała*,

*Załącznik nr 1* (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego),

*Załącznik nr 2* (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych),

*Lista szkół preferowanych* do Załącznika nr 2,

*Załącznik nr 3* (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych).