REGULAMIN ŚWIETLICY PRZEDSZKOLNEJ

I. Założenia organizacyjne.
a)
  Celem ogólnym działalności świetlicy przedszkolnej jest zapewnienie dzieciom, które muszą dłużej przebywać w przedszkolu ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły, zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
b)  Świetlica przedszkolna dla dzieci z Punktu Przedszkolnego i klasy „0”jest bezpłatna.
c)  Świetlica przedszkolna czynna jest w godz. 13:00-16:00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w szkole.
d)  Zakres zajęć świetlicy przedszkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.
e)  Czas pracy świetlicy przedszkolnej jest dostosowany do potrzeb dzieci oraz zgodny jest z harmonogramem pracy świetlicy ustalanym na dany rok szkolny.
f)  Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy przedszkolnej i punktualnego odbierania dzieci po zakończonych zajęciach.
g)  Liczba wychowanków w grupie świetlicowej nie powinna przekraczać 25 osób.
h)  Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów dziecka (załącznik nr 1).
i)  Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
j)  Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy przedszkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie.
k)  Osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka ze świetlicy przedszkolnej muszą być ujęte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy przedszkolnej.”
l)  Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka z przedszkola powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na prośbę nauczyciela świetlicy.
m) Rodzice zapisujący dziecko do świetlicy przedszkolnej zapoznają się i pisemnie akceptują „Regulamin Świetlicy.”

 II. Zasady kwalifikacji do świetlicy przedszkolnej.

1.Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy przedszkolnej mają:

– dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują (wymagane zaświadczenie od pracodawców. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia lub warunków pracy rodzice są zobowiązani poinformować o tym szkołę i uaktualnić zaświadczenie o zatrudnieniu.);

– dzieci samotnie wychowywane przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych;

– dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych;

– dzieci dojeżdżające (w celu zapewnienia opieki do najbliższego odwozu).

2. Zgłoszenie dziecka do świetlicy przedszkolnej odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionej przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy przedszkolnej” wraz z załącznikami – zaświadczeniem o zatrudnieniu itp.

3. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną dotyczącą przyjęcia dzieci do świetlicy szkolnej. Decyzja komisji jest ostateczna.

4. Niekompletnie wypełnione przez rodziców/ prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy przedszkolnej” nie będą rozpatrywane.

5. „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy przedszkolnej” można pobrać w sekretariacie szkoły.

Karta do świetlicy przedszkolnej.docx

Karta do świetlicy przedszkolnej.pdf