ORGANIZACJA PRACY I OPIEKI W CZASIE PANDEMII

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM.W.WITOSA W BIERKOWIE

 PROCEDURY OGÓLNE

 1. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i ma objawy chorobowe (podwyższona temperatura, kaszel itp.) lub szkoła ma informację iż członkowie rodziny są na kwarantannie, nie zostanie wpuszczone do placówki.
 2. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 3. Na terenie placówki uczniowie klas IV – VIII, w trakcie przerw oraz sytuacji kiedy istnieje ryzyko tłoczenia się (np. przy szafkach) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek lub przyłbic. Rekomenduje się także ich używanie w trakcie przerw przez uczniów klas I – III.
 4. Opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci w wyznaczonym punkcie na terenie szkoły zachowują zasady:
  a) Opiekun/rodzic przyprowadzający dziecko musi być osobą nie wykazującą objawów chorobowych,
  b) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  c) zachowanie dystansu społecznego zgodnie z ogólnymi wytycznymi (dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m, od pracownika szkoły również 1,5 m),
  d) zakrywanie nosa i ust,
  e) dezynfekcja rąk.
 5. Uczniowie objęci dowozem zobowiązani są do noszenia maseczki lub przyłbicy w drodze do i ze szkoły.
 6. Podczas wyjazdu na basen uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek.
 7. Informacja dla uczniów i rodziców
  a) Uczniowie oddziału przedszkolnego i zerówki wchodzą głównym wejściem w nowym skrzydle szkoły. Dopuszcza się jednego rodzica nowoprzyjętego dziecka do wejścia do wyznaczonego miejsca w korytarzu punktu przedszkolnego (z uwzględnieniem wyjątkowych przypadków – w ciągu pierwszego tygodnia nauki). Rodzic zobowiązany jest do posiadania maseczki i rękawiczek.
  b) Uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczki na terenie szkoły do czasu wejścia do sali lekcyjnej. Każdorazowe wyjście z sali zobowiązuje ucznia do nałożenia maseczki (w czasie przerw rekomenduje się noszenie maseczek przez uczniów klas I – III).
  c) Uczniowie klas I – IV wchodzą wejściem od parkingu (stare skrzydło szkoły).
  d) Uczniowie klasy V i VI wchodzą wejściem głównym nowego skrzydła szkoły.
  e) Uczniowie klasy VII i VIII wchodzą wejściem od szczytu nowego skrzydła szkoły.
 8. Informacja dla opiekunów i interesantów. Wejście na teren szkoły w sytuacjach wyjątkowych możliwe będzie od strony parkingu po skorzystaniu z dzwonka,  natomiast wejściem głównym nowej szkoły (również po skorzystaniu z dzwonka) wejść mogą rodzice i opiekunowie dzieci z przedszkola i zerówki. (Drzwi będą otwierane przez pracownika szkoły). W nagłych przypadkach szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami/opiekunami z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 9. Dziecku/uczniowi nie wolno przynosić do placówki zabawek, pluszowych misiów, drewnianych klocków, itp. Ograniczenie nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takim przypadku należy dopilnować aby dziecko nie dzieliło się zabawką z innymi.
 10. Uczeń korzysta z własnych przyborów, książek i podręczników – nie udostępnia ich innym uczniom.
 11. Nauczyciele – wychowawcy są zobowiązani na pierwszej godzinie lekcji wychowawczej do przeprowadzenia zajęć propagujących zdrowy tryb życia, przestrzeganie zasad higieny, nawyk częstego mycia rąk, itp.
 12. Dzieci/uczniowie przebywają w wyznaczonych stałych salach. Liczebność grupy nie będzie większa niż 25 dzieci.
 13. Dyrektor szkoły obliguje wychowawców klas do zweryfikowania kontaktów do rodziców/opiekunów uczniów oraz przekazanie ich do sekretariatu szkoły w celu szybkiej, skutecznej komunikacji w przypadku ucznia z objawami chorobowymi.
 14. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 15. Dyrektor szkoły wyznacza pomieszczenie do izolacji osób w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (Izolatorium znajduje się w gabinecie pielęgniarki/logopedy) oraz wyposaża je w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący. Postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia opisane jest w procedurze: WEWNĘTRZNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19.
 16. W miarę możliwości dyrektor placówki zapewnia stałą kadrę pracowników, w szczególności tych, którzy mają najbliższy kontakt z dziećmi.
 17. Personel pomocniczy oraz kuchenny unika kontaktu z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu.
 19. Książki oddawane przez uczniów do biblioteki należy pozostawić w pojemniku przez 2 dni. Po tym czasie pracownik biblioteki może odłożyć książki na półkę. Uczniowie nie wybierają książek z półek samodzielnie.
 20. W czasie pobytu na świetlicy dziecko zobowiązane jest do przestrzegania regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych. Środki do dezynfekcji znajdują się w miejscach dostępnych dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica będzie wietrzona nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania w niej dzieci, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 21. W przypadku zmiany modelu nauczania na hybrydowy lub zdalny w związku ze stwierdzonymi zachorowaniami lub kwarantanną, uczniom zostaną zapewnione lekcje online.
 22. Wszelkie procedury dotyczące przebiegu zajęć na basenie opisuje Regulamin zachowania się uczestników zajęć nauki pływania w Parku Wodnym Redzikowo będący załącznikiem (zał. 1) do niniejszego dokumentu.

PROCEDURY ORGANIZACJI LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH POZALEKCYJNYCH

 1. Zajęcia sportowe w zależności od warunków atmosferycznych prowadzone są na świeżym powietrzu, na otwartej przestrzeni lub na salach gimnastycznych oraz na basenie.
 2. Na lekcje uczęszcza uczeń bez objawów chorobowych.
 3. Rekomenduje się taką organizację zajęć sportowych, która umożliwia zachowanie dystansu między uczniami.
 4. Podczas zajęć na basenie obowiązują zasady zachowania dystansu i bezpieczeństwa, według wewnętrznego regulaminu Parku Wodnego Redzikowo.
 5. Podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczać ćwiczenia i gry kontaktowe (koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna itp.) i zastąpić je innymi (siatkówka, lekkoatletyka, zajęcia ogólnorozwojowe, tenis stołowy i ziemny, badminton, tor przeszkód, biegi przełajowe, marszobiegi, gry i zabawy na świeżym powietrzu).
 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Przed i po zajęciach sportowych uczeń obowiązkowo myje ręce wodą z mydłem lub dezynfekuje.
 8. Obowiązują zasady korzystania z szatni, które umożliwią zachowanie zasad bezpieczeństwa: przed wejściem dezynfekcja rąk, w danej szatni przebierają się uczniowie z tej samej klasy, wejście i wyjście rotacyjne uczniów, zachowanie odległości 1,5 metra od innego ucznia.
 9. Przedmioty i sprzęty, których nie można umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 10. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować najczęściej jak to możliwe.
 11. Uczeń nie przynosi do szkoły piłek oraz własnego sprzętu sportowego.
 12. Należy wietrzyć salę gimnastyczną podczas zajęć i przerw.
 13. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach
 14. Szatnie należy wietrzyć i dezynfekować najczęściej jak to możliwe.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

 1. Pracownicy wchodzący do placówki oświatowej zobowiązani są zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu.
 2. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się wejście rodzica na teren placówki, w asyście pracownika szkoły po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni przy wejściu oraz zakryciu ust i nosa.
 3. Przed wejściem do sali nauczyciel dziecka w wieku przedszkolnym ma obowiązek zadbać aby dziecko umyło ręce i wytarło jednorazowym ręcznikiem papierowym.
 4. Należy unikać podawania rąk na przywitanie. Kichać w zgięcie łokciowe lub w jednorazową chusteczkę, którą następnie należy wyrzucić i każdorazowo umyć ręce.
 5. Z sali, w której przebywają dzieci, usunięte są przedmioty i sprzęty których nie można skutecznie zdezynfekować (np.: pluszowe zabawki, dywany, materiałowe lalki, firanki, wypchane eksponaty ptaków).
 6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostanie umyta detergentem lud zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.
 7. Dzieci korzystają z placu zabaw na terenie placówki. Dyrektor zapewnia dezynfekcję sprzętu na placu zabaw każdorazowo przed przyjściem kolejnej grupy dzieci.
 8. W czasie przerw dopuszcza się obecność w toalecie maksymalnie dwóch osób. Ręce należy myć dokładnie przy użyciu środka myjącego przez co najmniej 30 sekund.
 9. Opiekun dzieci pilnuje, aby dzieci myły obowiązkowo ręce: po każdej wizycie w toalecie, przed posiłkiem, po zjedzeniu posiłku, po powrocie ze placu zabaw oraz tak często jak to tylko możliwe.
 10. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Szkoła stosuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (czynności wpisuje się w tabelę monitoringu czystości).
 12. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanego pomieszczenia, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 13. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy jeśli poczują się zagrożeni mogą pracować w indywidualnych środkach ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice zakrywające usta i nos.
 14. Szkoła zapewni pojemniki (w odpowiedni sposób opisane) na zużyte rękawiczki oraz maseczki oraz zapewni ich wyrzucanie zgodnie w wymogami GIS.
 15. Zapewniona zostanie bieżąca dezynfekcja toalet.

GASTRONOMIA

 1. Poidełka dostępne na terenie placówki są wyłączone z użytkowania. Dzieciom w przedszkolu wodę do picia podaje opiekun.
 2. Przed przyjściem na stołówkę uczeń zobowiązany jest do umycia rąk.
 3. Podczas spożywania posiłków, dzieci siedzą od siebie możliwie w jak największych odległościach. Należy unikać gromadzenia dzieci przy jak najmniejszej liczbie stolików.
 4. Spożywanie posiłków zaczyna się w kolejności zaczynając od najmłodszych dzieci według sporządzonego harmonogramu.
 5. W pomieszczeniach, w których wydawane są posiłki, wszystkie powierzchnie są myte i dezynfekowane zgodnie z procedurami, które były przyjęte dotychczas. Pracownicy podczas wydawania posiłków zachowują zasady czystości ustalone dotychczas.
 6. Firma cateringowa dostarcza posiłki wyznaczonym wejściem.
 7. Firma zewnętrzna dostarczająca posiłki zobowiązana jest do noszenia jednorazowych rękawiczek oraz stosowania osłon twarzy w postaci masek/przyłbic.
 8. Styropianowe lub metalowe pojemniki, w których znajdują się posiłki, należy odebrać od pracownika firmy zewnętrznej w rękawiczkach jednorazowych. Następnie ich powierzchnie zdezynfekować.
 9. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni lub je wyparzyć.
 10. W pomieszczeniach, w których wydawane są posiłki, pracownicy obsługi dezynfekują klamki, poręcze, uchwyty, krany, itp. oraz przedmioty z których najczęściej korzystają dzieci i opiekunowie. Sprzątanie pomieszczeń na zakończenie dnia odbywa się zgodnie dotychczas przyjętymi zasadami.

zał. 1.

WYTYCZNE ZACHOWANIA NA PŁYWALNI:

 1. Wejście na teren obiektu dozwolone jest wyłącznie dla zdrowych uczniów korzystających z Pływalni najszybciej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Parku mają obowiązek noszenia osłon ust i nosa.
 3. Należy zdezynfekować dłonie przed drzwiami głównymi oraz przed wejściem do szatni.
 4. Uczeń przyjeżdżając na pływalnię powinien mieć przy sobie maseczkę lub osłonę do zakrycia ust i nosa, klapki, ręcznik, strój pływacki, czepek (opcjonalnie swoje okularki pływackie). Inny sprzęt powinien pozostać w szkole.
 5. Grupa szkolna wchodząca do obiektu jest pod opieką nauczyciela lub opiekuna grupy. Przed wejściem na strefę przebieralni opiekun powinien posiadać strój sportowy i klapki oraz znać stan liczebny grupy i sprawować kontrolę nad sprawnością wejścia i wyjścia uczniów do/z szatni.
 6. Przed wejściem do strefy szatni uczniowie są zobowiązani do zmiany obuwia wyjściowego na klapki.
 7. Przy okienku kasowym może przebywać tylko nauczyciel/opiekun i po odebraniu kluczyków do szafek to on rozdaje kluczyki swoim podopiecznym oraz przekazuje po zakończeniu zajęć do okienka kasy.
 8. Rodzice uczniów klas młodszych i przedszkolaków mogą wejść na teren przebieralni tylko w klapkach i osłonie na usta i nos ale po przebraniu dziecka zobowiązani są do opuszczenia szatni.
 9. Prysznic i umycie całego ciała jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów przed wejściem na halę basenową oraz po zakończeniu zajęć.
 10. W trakcie trwania zajęć przy grupie klas młodszych powinien na niecce basenowej pozostać jeden opiekun w stroju sportowym.
 11. Po zakończeniu zajęć ucznia obowiązuję dokładne umycie całego ciała pod prysznicem, niezwłoczne przebranie się i założenie osłony/ maski przed opuszczeniem szatni.
 12. Wszystkie grupy powinny dostosować się do regulaminu pływalni oraz do poleceń personelu.
 13. Uczniowie zwolnieni z zajęć basenowych lub nie ćwiczący powinni pozostać w szkole. Na trybunach mogą przebywać tylko opiekunowie grup w oczekiwaniu na zakończenie zajęć.

Pozostałe wytyczne postępowania dla pływalni do zapoznania się na stronie:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny