MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

Młodzieżowa Rada Gminy Słupsk powołana została Uchwałą Rady Gminy Słupsk . Jest organem o charakterze konsultacyjnym w sprawach dotyczących młodzieży i uczniów na terenie gminy. Młodzieżowa Rada Gminy powołana została na wniosek Wójta Gminy. Liczy 15 radnych, a czas jej kadencji to 2 lata.

Radni MRG mają obowiązek:

• przestrzegać Statutu MRG;

• dbać o dobre imię MRG;

• godnie reprezentować stanowisko społeczności uczniowskiej, której są przedstawicielami;

• czynnie uczestniczyć w posiedzeniach MRG;

• informować społeczność uczniowską swojej szkoły o działalności MRG;

• informować Przewodniczącego MRG o zmianie miejsca zamieszkania;

• usprawiedliwiać u Przewodniczącego swoje nieobecności na sesjach MRG.

Do zadań Młodzieżowej Rady należy w szczególności:

• konsultowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących spraw młodzieży,

• upowszechnianie zasad działania zasad samorządu terytorialnego wśród młodzieży;

• organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Radną w kadencji 2019-2021 z naszej szkoły jest Hanna Kubaszewska. Środki otrzymywane z budżetu Młodzieżowej Rady Gminy przeznaczane są na poprawę warunków w placówkach edukacyjnych. Z budżetu w roku 2019 doposażyliśmy szkołę w sprzęt sportowy, budżet z roku 2020 przeznaczyliśmy na zakup ławek na górny hol szkoły, oświetlenia scenicznego oraz dwóch robotów edukacyjnych Photon.