ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 – 16:30
 

Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów z klas I-VIII. Opiekę nad uczniami sprawuje kadra nauczycieli.

Proponujemy naszym wychowankom ciekawe zajęcia literackie, zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień
i zamiłowań, wykonywanie okolicznościowych prac i dekoracji różnymi technikami plastycznymi.

W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć :

 • ruchowe z elementami zabaw integracyjnych
  i tańca
 • plastyczno – techniczne
 • czytelnicze z elementami dramy i bajkoterapii
 • umuzykalniające i relaksacyjne
 • multimedialne
 • warsztatowe

Celem świetlicy jest:

 • organizowanie racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci
  w godzinach działania świetlicy
 • pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu, rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci (intelektualnych, technicznych, sportowych )
 • organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców
 • kształtowanie naukowego światopoglądu, właściwej postawy moralnej, pozytywnych cech (koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność, empatia itp. )
 • wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim środowisku, w różnych sytuacjach
 • budzenie i rozwijanie u dzieci poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie zasad higieny osobistej
 • poprzez ciekawą formę zajęć świetlicowych, stosowanie metod poszukujących, problemowych
  ( praktycznego działania ) pobudzanie procesów rozwojowych tzn. rozwijanie u uczniów samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy
  i inwencji twórczej).
 • przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie tzw. kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie świadomie tworzonych przez wychowawców sytuacji, które sprzyjają współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie, kierowaniu się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania
 • planowe oddziaływanie na postawy moralno-społeczne dzieci, pomoc w szkole w przezwyciężaniu aktualnych trudności w tej dziedzinie i negatywnych wpływów środowiska, podejmowanie problemów wychowania „do pracy”, budzenie refleksji moralnych
  i szerszych zainteresowań społecznych w nawiązaniu do życiowych doświadczeń
 • pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu
  i zdobywanie na tej drodze poczucia przydatności
  i uznania.

Bardzo prosimy o wzbogacanie naszej świetlicy w niepotrzebne już Państwa dzieciom gry, puzzle, książki, zabawki.