Z KRONIK SZKOLNYCH – Lata 50-te XX wieku

Dalszy ciąg Kroniki Szkoły Podstawowej w Bierkowie pisanej przez pierwszego kierownika szkoły p. Władysława Lankiewicza. Przekazujemy wersję oryginalną.

W dniu 22.III.1950 roku zaczęła pracować na stanowisku tutejszej nauczycielki ob. Szafraniec Genowefa. Dnia 24.VII.1950 r. kierownik szkoły ob. Lankiewicz Władysław ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski – wydział fizyczno-matematyczny.W roku szkolnym 1950/51 było realizowane 6 klas o dwóch nauczycielach przy ilości 87 dzieci.

Całkowicie nowa organizacja szkoły nastąpiła w roku szkolnym 1951/52. Szkoła w Bierkowie i w Bruskowie Wielkim została połączona pod jednym kierownictwem. Kierownikiem szkół połączonych od początku roku szkolnego do 31 stycznia 1952 był ob. Lankiewicz Władysław, a od 1.II.1952 do końca roku szkolnego był ob. Wajda Tadeusz. Organizacja szkoły w ten sposób pomyślana była bardzo niewygodna. Jedne dzieci szły do Bierkowa, a inne z Bierkowa do Bruskowa. Niektórzy nauczyciele ze względu na specjalność musieli uczyć w jednej i drugiej szkole. Dużo energii kosztowało przechodzenie dzieci i nauczycieli z jednej szkoły do drugiej. W następnym roku szkolnym organizacja taka przestała istnieć. Każda szkołą stała się samodzielną.

W czasie połączonych szkół odbyła się udana impreza „noworoczna choinka” w dniu 10 stycznia 1952 r.. Bogaty był program artystyczny, a potem zabawa taneczna przy choince. Komitet Rodzicielski obdarował każde dziecko paczką ze słodyczami. Uroczystość choinki odbyła się na sali gromadzkiej w Bierkowie.

Z dniem 31 sierpnia odeszła z zawodu nauczycielskiego ob. Czeremuzińska Genowefa. Na jej miejsce z dniem 1 września przybył nauczyciel Winnicki Lubomir.

W roku szkolnym 1952/53 realizowano 6 klas przy dwóch nauczycielach. W końcu stycznia 1953 roku na terenie gromady powstała spółdzielnia produkcyjna. Do jej założenia w znacznym stopniu przyczynił się nauczyciel Winnicki Lubomir. Od założenia spółdzielni produkcyjnej nie wróżono jej pomyślnej przyszłości. Przede wszystkiem zakładano spółdzielnie pod naciskiem, a nie z własnej woli. Dlatego też członkowie spółdzielni nie pracowali chętnie, ale tak jak pod przymusem. Ten stosunek do pracy zaważył na niepowodzeniu w przyszłości spółdzielni.

Z dniem 31 lutego 1953 roku nauczyciel Winnicki Lubomir został przeniesiony z tutejszej szkoły do Oddziału Powiatowego ZNP w Słupsku na stanowisko sekretarza.

Przez miesiąc marzec 1953 r. były realizowane 6 klas przez jednego nauczyciela. Z dniem 1 kwietnia 1953 r. zostali przeniesieni z tutejszej szkoły uczniowie klasy V i VI do Szkoły w Bruskowie Wielkim. Do końca roku w szkole Bierkowo realizowano 4 klasy przez jednego nauczyciela.

Dnia 1 września 19534 roku przydzielona została na stanowisko nauczycielki w szkole Bierkowo ob. Dumicz Irena. W roku szkolnym 1953/54 realizowano pięć klas o dwóch nauczycielach. Dnia 29.X.1954 r. nauczycielka Dumicz Irena (Szumlas Irena) przeszła na urlop macierzyński, a po wykorzystaniu urlopu porzuciła całkowicie zawód nauczycielski.

Z dniem 3 listopada 1954 r. zaczęła pracować na stanowisku nauczycielki w tej szkole ob. Kuleta Gabriela. Realizowano w roku szkolnym 1954/55 pięć klas o dwóch siłach nauczycielskich. Stan szkoły wynosił 77 dzieci.

W dniu 10 lutego odbył się konkurs matematyczny uczniów szkół leżących w rejonie Ustki. W konkursie tym pierwsze miejsce indywidualnie zajął uczeń Lankiewicz Jan z tutejszej szkoły, trzecie miejsce zajął uczeń V-tej klasy Grygolec Jan również ze szkoły Bierkowo. Na konkursie matematycznym na szczeblu powiatowym, odbytym w Ustce, zdobył pierwsze miejsce uczeń V klasy Lankiewicz Jan z tutejszej szkoły. Konkurs powiatowy odbył się w szkole Ustka w dniu 25 marca 1955 roku.

 

W dniu 25 czerwca 1955 roku zakończył się rok szkolny 1954/55. W uroczystości zakończenia roku brali udział liczni rodzice. Po części artystycznej nastąpiło rozdanie świadectw i nagród książkowych przodownikom nauki.

 

 


Przodownikami nauki w roku szkolnym zostali:
z V kl. – Lankiewicz Jan i Grygolec Jan

z IV kl. – Kowalczyk Irena
z III kl. – Sołtysiak Władysław i Gerula Mieczysław
z II kl. – Michalak Zofia i Meklar Zdzisław
z I kl. – Szczółko Tadeusz, Prokopiak Bogdan i Podczaski Lucjan.

 

W dalszym ciągu wręczono nagrody zwycięzcy konkursu matematycznego na szczeblu rejonu i powiatu uczniowi Lankiewiczowi Janowi. Nagrody ufundował Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Kadr – sekcja matematyczna. Na zakończenie uroczystości wykonano kilkanaście zdjęć poszczególnych klas.

Po wakacjach nauczycielka Kuleta Gabriela została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Duninowie. Do Szkoły Podstawowej w Bierkowie została przydzielona na stanowisko nauczycielki ob. Klejbach Stanisława, rozpoczynając tu swoją pracę zawodową z dniem 1 września 1955 roku. Również z dniem 1 września rozpoczął tu jako nauczyciel ob. Bojanowski Tadeusz. W roku 1955/56 stopień organizacyjny szkoły został podwyższony w porównaniu z rokiem poprzednim do 6-ciu klas.

Rok szkolny 1955/56 zaznaczył się jako rok wzmożonej pracy organizacji uczniowskich, a przede wszystkim drużyny harcerskiej, której opiekunką była nauczycielka Klejbach Stanisława. W dniu 30 listopada drużyna harcerska urządziła Wieczornicę ku czci Adama Mickiewicza w setną rocznicę jego śmierci.

Dnia 26 listopada 1955 roku delegacja naszej drużyny harcerskiej (Grygolec Jan i Lankiewicz Jan) wzięła udział w powiatowym zlocie harcerskim, który odbył się w Słupsku. Dzieci przeżyły wiele emocji i radości. Na zakończenie zostały obdarowane delegacje upominkami – nagrodami. Na zlocie tym powzięto decyzje urządzenia drugiego zlotu ale w formie biwakowej.

Uroczyście również nasza drużyna harcerska obchodziła moment zapoznania się z nowym prawem i przyrzeczeniem harcerskim w dniu 21 stycznia 1956 roku. W części oficjalnej związanej z zapoznaniem nowego prawa harcerskiego i przyrzeczeniem harcerskim odbyła się dobrze zorganizowana zabawa. Udział w tej uroczystości brali rodzice i dwie uczennice delegowane z Liceum Pedagogicznego ze Słupska.

Zlot harcerski w Ustce odbył się 2 czerwca 56 roku. Tym razem wzięła w nim udział liczniejsza grupa harcerzy naszej szkoły. 16 – to osobowa delegacja opowiadała potem swym kolegom harcerzom o spotkaniu z marynarzami, rybakami i o przejażdżce kutrem po morzu. Najprzyjemniejszym dla harcerzy były wspólnie spędzone noce pod namiotami i posiłki z „jednego kociołka”.

W zlocie wojewódzkim, który odbył się w Mielnie koła Koszalina wzięło udział dwóch harcerzy z naszej szkoły. Chowaniec Halina i Grygolec Jan. Zlot ten był na bardzo wysokim poziomie, dobrze zorganizowany i przyniósł dzieciom wiele przyjemnych przeżyć. Gościły tam również delegacje harcerzy innych województw oraz pionierzy Związku Radzieckiego i NRD. „Wesołe miasteczko”, nocna gra, zbawa oraz wyświetlane filmy pozostawiły po sobie na długo w umysłach dziecięcych niezatarte miłe wrażenia.

Na uwagę zasługuje również praca kółka artystycznego, które prowadził w roku szkolnym 1955/56 nauczyciel Bojanowski Tadeusz, zamiłowany w śpiewie i muzyce. Dzięki temu poziom śpiewu w naszej szkole znacznie się podniósł.

W dniu 14 stycznia 1956 roku urządzono „choinkę noworoczną”, która odbyła się na sali gromadzkiej. Po części artystycznej przy choince dzieci zostały obdarowane paczkami ze słodyczami przez Komitet Rodzicielski przy tutejszej szkole. W dalszym ciągu odbyła się zabawa taneczna dla dzieci.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 1955/56 odbyła się 23 czerwca. Poza różnymi występami artystycznymi koło artystyczne odegrało bajkę „O rybaku i złotej rybce”.

Uchwałą Powiatowej Rady Narodowej stopień organizacyjny naszej szkoły na rok szkolny 1956/57 został podniesiony do pełnej szkoły 7-mio klasowej. W związku z tym wyniknęła sprawa mieszkań dla nauczycieli. Kierownictwo Szkoły korzystając z okazji, że dom po ob. Prokopiaku Wacławie w sąsiedztwie szkoły został opróżniony, złożyło podanie o przydzielenie tego domu szkole. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przychylnie ustosunkowało się do tej sprawy i domek ten przydzieliło.

Z dniem 1 września 1957 roku została przydzielona do tej szkoły na stanowisko nauczycielki ob. Szczypińska Hanna.

W roku szkolnym 1956/57 szkoła w Bierkowie po raz pierwszy realizowała program szkoły pełnej o 7-miu klasach. Dzieci uczęszczały do szkoły tylko z Bierkowa. Przeciętny stan dzieci wynosił w szkole 117.

Stan poszczególnych klas wynosił:
I kl. – 26 dzieci
II kl. – 28 dzieci
III kl. – 16 dzieci
IV kl. – 20 dzieci
V kl. – 9 dzieci
VI kl. – 7 dzieci
VII kl. – 11 dzieci.

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 1956/57 organizowane były w ramach drużyny harcerskiej, „kółka artystycznego” i „kółka matematycznego”. Najbardziej żywotnym było kółko matematyczne. Na kółku tym dzieci uczyły się jak można stosować zdobyte wiadomości matematyczne w szkole do zadań praktycznych.

„Przełom Październikowy” w 1956 r. miał również poważny oddźwięk na terenie obwodu szkolnego Bierkowo. W okresie pewnej dezorientacji rozwiązała się „spółdzielnia produkcyjna” „Przodownik”, aczkolwiek kilku członków spółdzielni było temu przeciwne. Z punktu widzenia stanu gospodarki spółdzielni rozwiązanie było konieczne. Spółdzielnia nie miała żadnych osiągnięć gospodarczych. Zadłużenie stale wzrastało. Z żadnych obowiązków względem państwa spółdzielnia nie wywiązywała, była przysłowiową kulą u nogi. Ogół członków spółdzielni chciał dużo korzystać, ale pracy i wysiłku ze swej strony nikt nie chciał dać.

Na terenie szkoły „przełom październikowy” wywołał oddźwięk w żądaniu przez rodziców wprowadzenia nauczania religii i odmawiania modlitwy przez dzieci przed i po lekcjach. Wobec zarządzenia Ministra Oświaty wprowadzającego nauczanie religii do szkół w naszej szkole odbyły się pierwsze lekcje religii w dniu 6.II.58 r.

Po październiku zupełnie zmienił się stosunek mieszkańców do swego warsztatu pracy. Przed październikiem wielu rolników opuszczało swoje gospodarstwa, często w nocy i po kryjomu. Po październiku zaczął się proces odwrotny, a mianowicie powrót na opuszczone gospodarstwa, co było często związane z przewlekłymi sprawami sądowymi. Dało się również zauważyć większą aktywność rolników w podnoszeniu stanu własnych gospodarstw i dbałość o swój warsztat pracy.

W dniu 10 maja 1958 r. odbył się powiatowy konkurs matematyczny uczniów klas naszego powiatu. Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział Grygolec Jan i Lankiewicz Jan uzyskując zespołowo I – sze miejsce w powiecie słupskim.

W dniu 17 maja 1958 r. odbył się konkurs matematyczny na szczeblu wojewódzkim. W tym konkursie z naszego powiatu wzięło udział zaledwie 3-ech uczniów a wśród nich uczeń z naszej szkoły Lankiewicz Jan, który zdobył dla naszego powiatu I-sze miejsce w województwie koszalińskim.

Międzynarodowy Dzień Dziecka w roku 1957 obchodzono w naszej szkole inaczej jak zwykle. Urządzono dla wszystkich dzieci wycieczkę do lasu, gdzie w pogodnym nastroju dzieci deklamowały wiersze, śpiewały, tańczyły i bawiły się. W ten sposób dzieci odczuły lepiej swoje święto, były zadowolone i wyraziły chęć uczestniczenia w innych wycieczkach, a nawet chciały biwakować w lesie. Wykorzystując zapał dzieci do biwakowania został zorganizowany taki biwak w lesie Bierkowo w dniu 15 i 16 czerwca 58 r. Organizatorem biwaku była p. Klejbach Stanisława, a potem przyłączył się p. Bojanowski Tadeusz i kier. szkoły Lankiewicz Władysław. Miejsce na biwak było odpowiednie. Wśród lasu dość duża polana, na miejscu woda. Zorganizowanie biwaku ułatwił fakt posiadania własnego namiotu. Biwak był zorganizowany na sposób harcerski. Dzieci same stawiały namiot, inne przygotowały posłanie, a inne gotowały. Grochówka udała się b. dobrze kucharkom, ale na swoją porcję trzeba poczekać w kolejce. Część czasu dzieci spędziły na różnych zabawach i na grze w piłkę. Przyjemnie było też posiedzieć na trawie i patrzeć jak bawią się inni. Najwięcej emocji przeżyły dzieci pełniąc w nocy wartę przy namiocie. Każdy szmer w nocy potęgował się wielokrotnie. To też na alarmach nie zbywało. Nikt się nie wyspał, ale była to noc osobliwa. 18-to osobowa grupa uczestników biwaku wracała do domu zmęczona ale radosna z osobliwych przeżyć po raz pierwszy w życiu. Impreza ta była udana dzięki dobrej organizacji i dlatego jeszcze, że była spełnieniem pragnień i marzeń dzieci.

       

Zakończenie roku szkolnego 1956/57 nastąpiło w dniu 22 czerwca 1957 roku. Zakończenie było tym bardziej uroczyste, że po raz pierwszy w tej szkole wyszła siódma klasa. Po zagajeniu przez kierownika szkoły i występach dzieci nastąpiło rozdanie nagród. W tym roku szkolnym otrzymali nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki nauczania :
kl. I – Gontek Danuta, Maleńczyk Anna i Zapart Danuta
kl. II – Meklar Lech i Firmowska Teresa
Nagrody za b. dobre wyniki nauczania w postaci wycieczki do Warszawy otrzymali: Lankiewicz Jan i Grygolec Jan z kl. VII-ej i Kowalczyk Irena z klasy VI-tej. Poza tym otrzymali nagrody książkowe za to, że nie opuścili ani jednego dnia nauki: Szczepaniak Andrzej, Równicka Halina, Grygolec Bolesław, wszyscy troje z II klasy. W przerwie uroczystości wykonano wspólne zdjęcie wraz z rodzicami uczestniczącymi w zakończeniu roku szkolnego 1956/57.

Z kolei nastąpiło rozdanie świadectw wszystkim uczniom oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej absolwentom siódmej klasy. Absolwenci: Chowaniec Halina, Dróżdż K., Dąbrowska Teodozja, Grygolec Jan, Kraśko Zofia, Kolmas Mirosława i Lankiewicz Jan.

W godzinach popołudniowych odbyła się zabawa taneczna w szkole dla wszystkich dzieci oraz wspólne przyjęcie dla absolwentów 7 mej klasy, rodziców i grona nauczycielskiego. Zabawa trwała do północy, przygrywała orkiestra sprowadzona przez p. Bojanowskiego i Komitet Rodzicielski.

Z dniem 31 sierpnia 1957 r. nauczyciel Bojanowski porzucił zawód nauczycielski i jednocześnie przestał być nauczycielem tutejszej szkoły. Również nauczycielka Szczypińska Hanna została zabrana z tej szkoły do innej.

W roku szkolnym 1957/58 stopień organizacyjny naszej szkoły został obniżony do 5-ciu klas o trzech nauczycielach, ze względu na małą odległość do szkoły zbiorczej w Bruskowie Wielkim. Stan dzieci w szkole na początku roku szkolnego wynosił 110. Z braku nauczycieli w szkole pracuje tylko dwóch nauczycieli: naucz. Klejbach Stanisława i kier. szkoły Lankiewicz Władysław.

Z dniem 1 listopada 1957 r. do naszej szkoły został przydzielony na stanowisko nauczyciela ob. Maślankiewicz Andrzej. Dnia 22 grudnia 1957 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość choinkowa. Różne inscenizacje, dekoracje, śpiewy, tańce oraz wesołe skecze podobały się bardzo dzieciom i w ten sposób w nastroju wesołym rozpoczęte zostały ferie zimowe roku szkolnego 1957/58.

Z dniem 1. II. 58 r. ob. Maślankiewicz wystąpił z zawodu nauczycielskiego oraz przestał być nauczycielem tutejszej szkoły. Na jego miejsce przybył ob. Gronek Jan w dniu 4 lutego 1958 roku.

Dnia 24. IV 58 r. przerwała pracę w szkole ob. Klejbach Stanisława z powodu choroby. Cała praca w szkole spadła na barki kier. szkoły ob Lankiewicza Wł. i ob. Gronka Jana, który nie posiadał kwalifikacji nauczycielskich.

W związku z powrotem ZNP do tradycyjnych form pracy w ogniskach w dniu 17 maja 1958 r. odbyło się zebranie Ogniska Kobylnica w naszej szkole. Na program zebrania złożyła się lekcja otwarta z biologii w V klasie, którą przeprowadził kier. szkoły, ob. Lankiewicz Wł., w dalszej kolejności odczytana referat na temat nauczania biologii, dyskusja i sprawy związkowe zakończyły część oficjalną zebrania. Na zakończenie odbyła się część towarzyska. Wysiłek organizacji zebrania był bardzo duży, biorąc pod uwagę, że pracę tę wykonały tylko dwie osoby. Zebranie było uważane za udane.

Nowy rok szkolny 1958/59 rozpoczął się pod znakiem podwyższenia stopnia organizacyjnego szkoły do sześciu klas o czterech nauczycielach. Do pracy nie zgłosił się już ob. Gronek Jan . Na jego miejsce przyszły nowe nauczycielki: ob. Bujwid Aleksandra i Mitręga Zofia. Ob. Klejbach Stanisława nie rozpoczęła pracy w nowym roku szkolnym. Na początku roku szkolnego było w sześciu klasach 137 uczniów.

Frekwencja w roku szkolnym 1958/59.
I klasa – 92,3% obecności
II klasa – 91,1% obecności
II klasa – 87,6% obecności
IV klasa – 89% obecności
V klasa – 85,8% obecności
VI klasa – 93,1%obecności

Nowy obiekt przemysłowy w Bierkowie. W roku 1958 uruchomiono w budynku byłej mleczarni wytwórnię wód gazowych. Właścicielem tej wytwórni był ob. Marszałek. Walący się już prawie budynek został przywrócony do stanu używalności, a kilka osób znalazło pracę na miejscu. W lutym 1959 r. wytwórnię tę przejął PZGS Słupsk, nadając większe tempo pracy ponieważ zaczęto zalewać piwo, kwasić ogórki oraz robić przetwory owocowe i z grzybów.

Z początkiem roku szkolnego 1958/59 dawny Wydział Oświaty Prezydium Rady Narodowej w Słupsku został przemianowany na Inspektorat Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupsku. Inspektorem oświaty został mianowany ob. Pańczyk Jan, który przedtem zastępował Kierownika Wydziału Oświaty. Inspektor Pańczyk przyszedł nie jako nowicjusz, ale jako długoletni pracownik na polu oświaty, piastując różne stanowiska w szkolnictwie. Służył też chętnie swoim doświadczeniem nauczycielom powiatu i miasta, gdyż w tym czasie szkolnictwo miasta Słupska i powiatu zostało połączone i podporządkowane jednemu inspektoratowi. Inspektor otrzymał również nowe locum przy ul . Popławskiego.

Po raz pierwszy był obchodzony tak uroczyście Dzień Nauczyciela w Słupsku. Dnia 22 listopada 1958 roku odbyła się uroczysta akademia, na której obok przemówień okolicznościowych zostali wynagrodzeni nagrodami pieniężnymi wyróżniający się nauczyciele. Ze Szkoły Bierkowo został nagrodzony kierownik szkoły ob. Lankiewicz Władysław. Po akademii nauczyciele uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym. W godzinach zaś wieczornych odbyły się zabawy taneczne dla nauczycieli. W dniu 23. XI. 58 r. Gromadzka Rada Narodowa w Bruskowie Wielkim zorganizowała przyjęcie dla nauczyciel z terenu gr. Bruskowo Wielkie. Przyjęcie odbyło się w serdecznej atmosferze. Każdy nauczyciel otrzymał również upominek.

W dniu 9 stycznia 1959 roku Komitet Rodzicielski z Kierownikiem Szkoły zorganizował uroczystość „choinki noworocznej”. Przy choince dzieci wykonały bogaty program artystyczny, następnie dzieci otrzymały paczki, a nauczyciele prezenty ufundowane przez Komitet Rodzicielski. W dalszym ciągu odbyła się zabawa taneczna przy zakupionym przez Komitet Rodz. adapterze. Dzieci bawiły się przy adapterze do godz. 21:00.

Lekcja j. polskiego w klasie II prowadzona przez wychowawczynię tej klasy
p. Bujwid Aleksandrę.

Lekcja matematyki w klasie V i VI – klasy łączone- lekcję przeprowadza kier. szkoły
p. Lankiewicz Władysław

Lekcja j. polskiego w klasie I przeprowadzana przez p. Mitręgę Zofię,
wychowawczynię tej klasy.

Rok szkolny 1958/59 zakończył się 20 czerwca . Stan uczniów w końcu roku szkolnego wynosił 130 z tego 104 ucz. otrzymało promocję no następnej klasy, a 26 ucz. pozostało w tej samej klasie, w liczbie niepromowanych (pozostało) było 2 ucz. nieklasyfikowanych. Na uroczystość zakończenia roku szkolnego zgromadziła się dziatwa szkolna w komplecie i część rodziców. Jednym z wielu punktów programu uroczystości zakończenia roku szkolnego 1958/59 było wykonanie kilku zdjęć, a więc zdjęcie ogólne przed szkołą oraz grupy uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauczaniu i w pracy społecznej, jak również zdjęcie Rady Pedagogicznej.

Budynek szkoły w Bierkowie był zbudowany w 1882 roku. Obecnie z trudem spełnia swój cel przeznaczenia. Jest zbyt mały, posiada zaledwie 2 izby lekcyjne, 2 następne izby są to zwykłe pokoje przystosowane na izby lekcyjne. Poza tym brak wody oraz wszelkich innych urządzeń ogromnie utrudnia dzisiejsze nauczanie, a szczególnie takich przedmiotów jak fizyki, chemii, prac ręcznych, biologii i t.p. To też z radością przyjęli nauczyciele, dzieci i mieszkańcy Bierkowa decyzję władz budowy nowej szkoły w roku 1961/1962. na byłej działce ob. Prokopiaka Władysława.

Po kilku latach wysiłku kierownika szkoły postanowiono w tym roku ogrodzić rejon szkoły. Zakupiono więc 150 m siatki za pieniądze zebrane przez dzieci za prace społeczne i składki Komitetu Rodzicielskiego. Słupki dostarczyli: Tworek Władysław, Tomczyk Jan, Tracz Józef, Koperkiewicz Leon, Filipczak Stanisław. Udział w grodzeniu szkoły wzięli: Berkieta Wacław – 1 dniówka, Mekler Roman – 2 dniówki, Stodulski Maksymilian – 1/2 dniówki, Stasiewicz Kaz. 1 1/2 dn., Tworek Wład. 3/4 dn., Tomczyk Jan 1 1/2 dn., Auguścik Kaz. 1/2 dn, Gruszewski Józef 1/2 dn., Kupis Fr.- okucie bramki, Szczódło Włodz. 1 dn., Tracz Józef 1/2 dn., Firmowski Stan. 1/2 dn., Gryszkiewicz Ant. – wykonał bramkę, Michalik Fra. 1/2 dn., Podczawski Józef 1/2 dn., Prokopiuk Wacław 1 dn., Roślik Stan. 1dn., Równicki Franc. 1/2 dn., Wąs Józef 2 godz., Wojsiat Walenty 1 dn., Filipczak Stan. 1 dn., Gruszewski Kaz. 2 dn., Kozioł Jan – przywiezienie siatki, Biały Marcin 1/2 dn., Rzońca Emil 1/2 dn., Czeremiziński Tomasz 1 dn., Rahoza Józef 1/2 dn.. Wyróżnili się w tej pracy: ob, ob. Mekler Roman, Tomczyk Jan, Stankiewicz Kaz., Filipczak Stanisł. i Gruszewski Kazimierz. Wartość ogrodzenia wynosi około 8 000 zł.

Po wakacjach do pracy w szkole w roku szkolnym 1959/60 nie zgłosiła się już p. Mitręga Zofia, która na własną prośbę przeniosła się do innej miejscowości. Również p. Klejbach Stan. zrezygnowała z pracy nauczycielskiej ze względu na zdrowie. Natomiast do pracy w tutejszej szkole zgłosiła się p. Kozak Adela i od 15 września p. Korbut Elżbieta absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 1959/60 był następujący: ob, ob. Lankiewicz Władysław, Bujwid Aleksandra, Kozak Adela, Korbut Elżbieta. Stopień organizacyjny szkoły został podniesiony do pełnej szkoły t.j. 7 klas. Niestety praca w tym roku nie poszła gładko. Do 15 IX uczyło trzech nauczycieli, do 1 października pracowali nauczyciele w pełnym stanie. Od 1 października p. Korbut Elżbieta poszła na czterotygodniowy kurs pedagogiczny, a od 8 października p. Bujwid Aleksandra odeszła na urlop macierzyński, a w szkole pozostało 2 nauczycieli z 138 dziećmi, realizując 7 klas. Skład nauczycieli znów się zmienił od 30 października po przybyciu z kursu p. Korbut Elżbiety.

Podobnie jak w ubiegłym roku i w roku 1959 obchodzono uroczyście na szczeblu powiatu Dzień Nauczyciela. W sali teatralnej w Słupsku odbyła się uroczysta akademia, na której zostali udekorowani wysokimi odznaczeniami wyróżniający się nauczyciele, a wśród nich prezes Oddziału Powiatowego Z.N.P. ob. Rogoziński. Wielu nauczycieli otrzymało nagrody pieniężne. Po akademii nauczyciele podziwiali artystów Dramatycznego Teatru Bałtyckiego w sztuce „Pan inspektor przyszedł”. Gromadzka Rada Narodowa w Bruskowie Wielkim w dniu 23 listopada zorganizowała przyjęcie dla nauczycieli pracujących na terenie tej gromady oraz wręczono każdemu nauczycielowi upominek.

Rok 1959 był rokiem katastrofalnej posuchy nie tylko w Polsce ale w całej Europie. Klęska posuchy dotknęła również ziemie leżące nad Bałtykiem, gdzie opadów zwykle jest dość dużo. Posucha przyczyniła się do znacznie obniżonych plonów zbóż jarych, koniczyn, siana oraz brukwi i innych okopowych. Trudności wyżywienia inwentarza w ciągu zimy przyczyniły się do zbywania sztuk słabszych przez rolników. Sprawa ta jednak na tym terenie nie jest katastrofalna. Rolnicy szczególnie lepsi potrafili zaradzić sobie i są przekonani, że potrafią w dobrym stanie przezimować swój inwentarz.

W dniu 22. X. 59 r. na terenie naszej szkoły została założona spółdzielnia uczniowska. G.S. „Samopomoc Chłopska” w Słupsku darowała na rozpoczęcie sklepiku 500 zł w towarze. Obecnie kapitał spółdzielni wraz z udziałami i wpisowym wynosi 754 zł. Opiekunem spółdzielni uczniowskiej został w im. szkoły ob. Lankiewicz Władysław.

Udostępnienie na licencji:
CC BY-NC-ND 3.0 PL