Cel i założenia projektu

Głównym celem trzyletniego (2009r.-2012r.) projektu jest wdrożenie ponadregionalnego programu rozwijania u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu dla zdolności do zatrudnienia oraz kontynuowania edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych i umiejętności uczenia się.

W ramach projektu zakupiony został specjalistyczny sprzęt do szkół m.in. tablice interaktywne, rzutniki i laptopy. Uczniowie uczestniczą też w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Projekt przewiduje realizację zimowych warsztatów naukowych i letnich obozów naukowych. Wszystkie działania organizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi.

Założenia projektu

  • Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zwiększających efektywność kształcenia dzięki wdrożeniu modelu pracy szkoły skoncentrowanego na podnoszenie kompetencji kluczowych (zajęcia dodatkowe dla uczniów, obozy, warsztaty i koła naukowe, współpraca z uczelniami, PAN).
  • Opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie innowacyjnych programów rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarności.
  • Wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia kompetencji matematyczno-przyrodniczych w oparciu o wykorzystanie nowoczesnego środka dydaktycznego, jakim jest tablica interaktywna oraz wzmocnienia znaczenia eksperymentu, doświadczenia i metody projektu jako podstawy zdobywania wiedzy w przedmiotach ścisłych.

 

informacje z oficjalnej strony projektu:
www.zapanbrat.eu