Działalność kół i innych zajęć pozalekcyjnych

Koło matematyczno – informatyczne

Koło matematyczne klas młodszych

Koło plastyczne 

Koło języka angielskiego

Koło historyczne

Koło teatralne

Koło taneczne

Koło szachowe

Schola

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

Zajęcia wyrównawcze i doskonalące

Sekcja Oyama Karate