METODA PROJEKTU – PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ DO KLASY III

 

    Jedną z podstawowych umiejętności, w jakie szkoła ma wyposażyć ucznia, jest twórcze myślenie. Im wcześniej zacznie się wychowywać do twórczości, tym proces ten będzie skuteczniejszy. Stosowanie metod aktywizujących sprzyja realizowaniu celów edukacyjnych i zaspokajaniu potrzeb uczniów. Jedną z metod aktywizujących jest metoda projektu, która pomaga uczyć się planować, organizować pracę, podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów. Metoda projektu to nic innego, jak samodzielna realizacja przez dużą grupę uczniów, indywidualnie lub w zespołach zadania przygotowanego przez nauczyciela. Uczniowie sami zdobywają informacje, opracowują je, a potem przygotowują prezentację. Przykładem formy prezentacji może być: przemówienie, inscenizacja, kabaret, recytacja, kronika, album, wystawa, prezentacja komputerowa i inne.

Metoda projektu spełnia ważne funkcje w nauczaniu i wychowaniu:

 

 Uczniowie w trakcie pracy nad projektem uczą się:

-         współdziałania w grupie,

-         prowadzenia rozmów i wywiadów,

-         planowania pracy,

-         odpowiedzialności,

-         pracy z różnymi źródłami wiedzy.

 

 

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ

 

Temat: ,,COŚ Z NICZEGO”. Różne sposoby wykorzystania surowców

             wtórnych.

            

 

CELE PROJEKTU

·        Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotów o różnym zastosowaniu.

·        Wdrażanie dzieci do współdziałania w grupie.

·        Kształtowanie świadomości ekologicznej.

 

ZADANIA

     Zadanie dla wszystkich – gromadzenie materiałów.

      Podział uczniów na trzy grupy:

1.  Wykonanie zabawek.

2.     Wykonanie instrumentów muzycznych.

3.     Wykonanie przedmiotów użytkowych.

 

ŹRÓDŁA

Zasoby z najbliższego otoczenia – sklepy, rodzina, gospodarstwo,  sąsiedztwo.

 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU – 2 tygodnie

 

TERMIN PREZENTACJI – ( np. Dzień Ziemi – 22 kwietnia)

 

SPOSÓB PREZENTACJI

-         wystawa prac,

-         prezentacja gry na wykonanym instrumencie,

-         zaprezentowanie scenki z użyciem wykonanych zabawek.

 

ZASADY OCENY PROJEKTU:

-         poszukiwanie materiałów  -  od 0-3 pkt

-         zaangażowanie                  -   od 0-3 pkt

-         pomysłowość                    -   od 0-3 pkt

-         estetyka wykonania          -   od 0-3 pkt

-         jakość prezentacji             -   od 0-3 pkt

-         grupowa samoocena         -   od 0- w zależności od liczebności grupy

 

Temat: Dawne stolice Polski – album.

 

CELE PROJEKTU

1.     Wykonanie albumu prezentującego dawne stolice Polski.

2.     Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości o dawnych stolicach.

3.     Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

 

Projekt realizowany w trzech grupach. Każda grupa wykona część albumu dotyczącą jednej stolicy.

 

 

 

Zadaniem grup jest wyszukanie informacji o:

·        genezie stolic Polski, legendzie związanej z danym miastem,

·        położeniu miast na mapie fizycznej Polski,

·        zabytkach i ciekawostkach miast ( herby),

·        wierszy i piosenek,

·        gromadzenie materiałów potrzebnych do wykonania albumu.

 

ŹRÓDŁA

-         artykuły z prasy,

-         przewodniki,

-         fotografie, pocztówki,

-         pamiątki,

-         mapy,

-         teksty legend,

-         wiersze i piosenki,

-         informacje z Internetu.

 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU – 4 dni. Przez trzy dni cała klasa zbiera materiały. W każdym dniu opracowywana jest jedna stolica. Ostatni dzień to podsumowanie – prezentacja projektu.

W czwartym dniu każda grupa dobiera dla siebie odpowiednie materiały i opracowuje wybraną stolicę ( fragment albumu).

Okładkę albumu wykonują ochotnicy – dwie osoby.

W prezentacji biorą udział wszyscy członkowie grupy:

- pierwsza osoba opowiada legendę,

- druga osoba określa położenie miasta,

- trzecia osoba jest przewodnikiem po mieście ( prezentuje zabytki),

- czwarta osoba recytuje wiersz,

- piąta osoba śpiewa piosenkę.

Na zakończenie karty albumu zostają złożone w całość i umieszczone na wystawie.

ZASADY OCENY PROJEKTU:

-         pomysłowość wykonania poszczególnych kart albumu - od 0 do 5 pkt

-         estetyka wykonania pracy                                               - od 0 do 5 pkt

-         sposób prezentacji                                                           - od 0 do 5 pkt

-         grupowa samoocena                                                        - od 0 - w zależności

                                                                                              od liczebności grupy

 

Bibliografia:

1. K. Rau, E. Ziętkiewicz: Jak aktywizować uczniów. Oficyna Wydawnicza,

    Poznań 2003.                                                                                                                                                                                    

                                                                 

                                                             Opracowała: mgr Anna Bartyzel

                                                                                  PSP w Woli Blakowej