KODEKS POSTĘPOWANIA KULTURALNEGO UCZNIA.

 

 

 

·         Uczeń jest przygotowany do codziennych zajęć edukacyjnych.

·         Punktualnie i regularnie uczęszcza na lekcje i inne zajęcia szkolne, w pierwszym dniu po nieobecności w szkole dostarcza wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie.

·         Pilnie i systematycznie uczy się oraz pogłębia swoje wiadomości i umiejętności.

·         Jest zdyscyplinowany podczas zajęć szkolnych w sali lekcyjnej i na korytarzu.

·         Szanuje i dba o zeszyty, przybory, książki, sprzęt i pomoce naukowe.

·         Dba o piękno mowy ojczystej.

·         Zna tradycje szkoły, szanuje je.

·         Godnie reprezentuje swoją szkołę.

·         Przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

·         Okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły, osobom dorosłym
i kolegom.

·         Jest koleżeński i uczciwy, przeciwstawia się wszystkim przejawom agresji, otacza opieką młodszych kolegów, staje w obronie krzywdzonych.

·         Podporządkowuje się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, nauczycieli, wychowawców oraz uchwałom Samorządu Uczniowskiego
i Klasowego.

·         Szanuje pracę własną, kolegów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

·         Troszczy się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, dba o porządek w szkole oraz
w jej otoczeniu.

·         Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzega zasad czystości
i higieny osobistej oraz korzysta w sposób właściwy z urządzeń sanitarno – higienicznych.

·         Przestrzega zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie Szkoły.

·         Nie nosi do Szkoły urządzeń typu MP3 itp.

·         Nie używa środków szkodliwych dla zdrowia.

·         Właściwie spędza przerwy międzylekcyjne i czas wolny od nauki.

·         Nosi obuwie zmienne w szkole.

·         Uczestniczy w działaniach na rzecz środowiska przyrodniczego.