SZKOLNY KATALOG NIEDOPUSZCZALNYCH ZACHOWAŃ.

 

 

·         Nie przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły.

·         Agresywnie zachowuje się w stosunku do osób dorosłych, kolegów i koleżanek.

·         Niesystematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne (ma więcej godzin nieusprawiedliwionych w semestrze niż tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych).

·         Niepunktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (ma dużo spóźnień).

·         Nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie uczy się i nie pogłębia swoich wiadomości i umiejętności).

·         Nie dba o kulturę słowa.

·         Nosi wystylizowane fryzury.

·         Nie dba o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.

·         Pali papierosy lub pije alkohol lub zażywa narkotyki.

·         Niszczy mienie szkolne i innych osób.

·         Przywłaszcza sobie cudzą własność.

·         Nie zachowuje ciszy w sali lekcyjnej i na korytarzu.

·         Nie szanuje i nie dba o zeszyty, przybory, książki, sprzęt i pomoce naukowe.

·         Nie dba o honor i tradycje szkoły.

·         Nie podporządkowuje się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, nauczycieli, wychowawców oraz uchwałom Samorządu Uczniowskiego i Klasowego.

·         Nie szanuje pracy własnej, kolegów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

·         Nie dba o porządek w szkole.

·         Nie nosi obuwia zmiennego w szkole.

·         Nie chroni przyrody.

·         Nie ubiera się stosownie do przyjętych szkolnych zasad obyczajowych (brak stroju galowego, zbyt krótkie bluzki, spódnice).